strona domowa
strona domowa
XI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku
piątek, 25 listopada 2011 20:34

 

W dniu 24 listopada 2011 r. o godz. 11:00 w  Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący, Pan Władysław Flak, który powitał zaproszonych gości, wśród których byli m. in.: Burmistrz Pruchnika - Pan Wacław Szkoła, Zastępca Burmistrza Pruchnika – Pan Stanisław Kłopot, Sekretarz Gminy – Pan Robert Grządziel, Skarbnik – Pani Renata Mikłasz, Dyrektorzy szkół, Kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Pruchnik, Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedlowych obecni na sesji, a także wszyscy zaproszeni, a nie wymieni goście.

Podczas obrad podejmowano łącznie 14 uchwał, m.in. w sprawie:

  • zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2011 r.,
  • obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
  • podatku od nieruchomości,
  • zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego na budowę sieci kanalizacyjnej Gminy Pruchnik II etap,
  • zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2012 r.

W trakcie sesji, nawiązując do wystąpienia Pana Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej, w imieniu wszystkich radnych z terenu gminy Pruchnik, przedstawił stanowisko wobec brutalnych ataków na osobę Burmistrza. Oto jego treść:

 

STANOWISKO
RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU
z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec brutalnych ataków w lokalnej prasie i na forach internetowych na osobę Burmistrza Pruchnika Pan Wacława Szkołę, oraz poparcia Rady dla działań Burmistrza Pruchnika.

 

Rada Miejska w Pruchniku jest zaniepokojona atmosferą, którą próbuje się tworzyć wokół osoby Burmistrza Pruchnika, Pana Wacława Szkoły, poprzez publikacje w Życiu Podkarpackim oraz na forach internetowych.

Podawanie nieprawdziwych informacji oraz oszczerstw utrudnia pracę i w rażący sposób krzywdzi człowieka, który w pełni poświęca się pracy dla dobra naszego miasta i gminy. Efekty tej pracy są widoczne na każdym kroku, począwszy od infrastruktury drogowej przez infrastrukturę sanitarną po obiekty kubaturowe, które są remontowane i rozbudowywane. Przygotowywana jest dokumentacja pod inwestycje, które będą realizowane w przyszłym roku lub będzie można aplikować o środki unijne na ich realizację. Radni wyrażają pełne poparcie dla działań Pana Burmistrza, jednocześnie zwracają się z apelem do inspiratorów tych ataków, aby w imię dobra wspólnego, jakim jest rozwój naszego miasta i gminy skierowali swą energię w innym kierunku, a nam wszystkim pozwolili spokojnie pracować.

Podczas sesji, zabrała głos Pani Janina Szczepanik, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, przy której prowadzona jest Budowa Placu Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła, omawiając wszelkie sprawy związane z powstaniem tego obiektu, dofinansowaniem oraz kolejnymi etapami budowy.

Następnie Przewodniczący, Pan Władysław Flak wraz z Wiceprzewodniczącym i Panem Burmistrzem złożyli na ręce Pani Weroniki Szeliga kwiaty, dziękując za pomoc oraz osobiste zaangażowanie w zorganizowanie „Dni Pruchnika”. Poniżej znajduje się treść podziękowania.

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
nie przez to, co posiada,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
Jan Paweł II

 

Rada Miejska w Pruchniku wraz z Burmistrzem Pruchnika
składa
Podziękowanie
dla
Weroniki Szeliga

Nauczyciela Gimnazjum Publicznego w Pruchniku za okazaną pomoc przy organizacji obchodów nadania praw miejskich dla Pruchnika w dniu 17 czerwca 2011 oraz osobiste  zaangażowanie i sumienność  w pełnieniu funkcji pełnomocnika Burmistrza Pruchnika ds. obchodów „Dni Pruchnika.

Pełen profesjonalizm oraz znakomita organizacja pracy, jak również koordynacja działań na szczeblu samorządowym zarówno podczas przygotowań, jak i w trakcie trwania uroczystości związanych z obchodami „ Dni Pruchnika” w znacznym stopniu uświetniły imprezę, jak też spowodowały bardzo pozytywny odbiór społeczny.

Mając na uwadze okazaną życzliwość oraz zrozumienie w trakcie wspólnie podejmowanych działań pokładamy nadzieję, że niejednokrotnie będziemy mieć okazję do dalszego współdziałania na rzecz dobra wspólnego i mieszkańców gminy Pruchnik.

Na zakończenie Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i tym samym zamknął obrady XI sesji Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

  Wejscia: 2621