strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XL Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 27.02.2023 r.
środa, 22 lutego 2023 12:08

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XL Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad XL Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIX sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pruchnik (projekt 1),
  2. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku na 2023 rok (projekt 2),
  3. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Wspólny Rozwój”  na lata 2022-2030 (projekt 3),
  4. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik (projekt 4),
  5. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (projekt 5),
  6. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pruchnik (projekt 6).
  7. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pruchnik instrumentem płatniczym (projekt 7).
  8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok (projekt 8),
  9. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt 9),
  10. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody (projekt 10),
  11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Pruchniku oznaczonej jako działka nr 535 o powierzchni 0, 4001 ha objęty KW PR1J/00070548/8 (projekt 11),
  12. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych  w miejscowości Hawłowice oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 177/1 i 134/1 (projekt 12),
  13. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Hawłowicach gmina Pruchnik w drodze przetargu (projekt 13),
  14. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Hawłowicach (projekt 14),
  15. w sprawie w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku  i Dziennego Domu „Senior- WIGOR” w Pruchniku  oraz nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruchniku (projekt 15),
  16. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Pruchnik, dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców (projekt 16).
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2022 w Gminie Pruchnik.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Pruchnik w roku 2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2023.
 10. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

Transmisja z obrad: 

  Wejscia: 889