strona domowa
strona domowa
Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pruchniku i Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim
środa, 15 marca 2023 13:25

Burmistrz Pruchnika na podstawie Zarządzenia Nr 16/2023 z dnia 15.03.2023 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim oraz dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 16/2023
Burmistrza Pruchnika

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska:
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim;
dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 63  ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449) oraz  § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)


zarządzam, co następuje:


§ 1. Ogłaszam konkursy na stanowiska dyrektora:
1) Szkoły Podstawowej  im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim, Rozbórz Długi 104, 37-560 Pruchnik;
2) Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku, ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursach zamieszcza się:
1)    na stronie internetowej Gminy Pruchnik - www.gminapruchnik.pl,
2)    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku - www.pruchnik.bip.info.pl,
3)    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
4)    w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 4. Konkursy zostaną przeprowadzone przez komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Pruchnika.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Do pobrania:


1. Ogłoszenie

2. Oświadczenie Przedszkole 

3. RODO Przedszkole  

4. Oświadczenie Rozbórz Długi   

5. RODO Rozbórz Długi  

 

  Wejscia: 839