strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
czwartek, 21 czerwca 2012 11:11

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2012 r. (środa) o godz. 1200 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

Porządek obrad XVI Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XV Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.,
  2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu,
  3) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2011 rok,
  4) w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik w Pruchniku do sprzedaży,
  5) w sprawie przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik w Jodłówce do sprzedaży,
  6) w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

  Wejscia: 1754