strona domowa
strona domowa

 


NASZA LGD | Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ | INFORMACJA I OBWIESZCZENIA | STRATEGIA LOKALNA 2007-2013 | DYPLOM MARZEŃ |

 

 

„Pilotażowy program Leader+” - Działanie 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

 • Instytucja Zarządzająca - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Instytucja Wdrażająca - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)
 • Beneficjent Końcowy - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Wsparcie merytoryczne - Fundusz Współpracy i FAOW

 Stan realizacji

 

 

 

Stan realizacji na sierpień 2005: zbieranie wniosków do I Schematu zakończono do końca grudnia 2004 r., w marcu zakończono ocenę formalną przez FAPA ocena przez ekspertów i Komitet Sterujący, w kwietniu i w maju w czerwcu zatwierdzenie przez Ministra, w sierpniu podpisywanie umów

 Wnioski rekomendacyjne

 

 

 

 • Ilość wniosków złożonych - 249
 • Ilość wniosków przekazanych do dalszej oceny - 225 (90,4% złożonych wniosków)
 • Ilość wniosków rekomendowanych do realizacji – 174 (69,9% złożonych wniosków)
 • Najwięcej: Małopolskie (23), Mazowieckie (17), Podkarpackie (15)
 • Najmniej: Lubuskie (3), Opolskie (5), Zachodniopomorskie (6), Śląskie (8), Podlaskie (8)

 Schematy

 

 

 

Schemat I - przygotowanie (UE- Działanie 0”):
Samorządy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich lub ich związki, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia i ich związki oraz organizacje pozarządowe

SCHEMAT II – faktyczna realizacja programu (UE - Działanie 1, 2 i 3):
Lokalne Grupy Działania (LGD), tj. fundacje lub stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń.

 Działania

 

 

 

Działania priorytetowe

 • Szkolenia
 • Analizy i ekspertyzy
 • Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
 • Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
 • Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD

Schemat I

 • działalność operacyjna LGD
 • promocja i informacja dotycząca założeń .i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich
 • przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich
 • pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowywania i realizacji projektów wpisujących się w strategię rozwoju obszarów wiejskich
 • organizacja imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp.
 • współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy LGD (na poziomie krajowym i międzynarodowym) w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD (zarządzanie, monitorowanie itp.)

Schemat II

 • Wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich.
 • Wsparcie procesu tworzenia Lokalnych Grup Działania (LGD).
 • Promocja obszarów wiejskich.
 • Mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

 Charaktarystyka obszaru

 

 

 

 • Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne
 • typ gminy (gmina wiejska lub miejsko-wiejska)
 • położenie
 • powierzchnia, w tym obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania
 • ukształtowanie powierzchni
 • Liczba ludności: 10 000 - 100 000 mieszkańców i gęstość zaludnienia nie przekracza 120 osób na 1 km kwadratowy
 • Całe obszary administracyjne gmin
 • Uwarunkowania przyrodnicze/środowiskowe (klimat, gleby, bogactwa naturalne, lesistość, powierzchnia lasów, zasoby
 • wodne, powierzchnia wód i długość cieków wodnych, zanieczyszczenie środowiska)
 • Uwarunkowania kulturowe (dobra kultury materialnej i duchowej)
 • Uwarunkowania historyczne

 Charakterystyka LGD

 

 

 

Potencjał administracyjny LGD (w kryteriach oceny wniosków w schemacie II:

 • kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem 0-3 pkt; doświadczenie LGD w realizacji projektów 0-2 pkt); co najmniej 50 % głosów przy podejmowaniu decyzji dla sektora społecznego i gospodarczego;
 • zrównoważony udział mężczyzn kobiet w organie decyzyjnym LGD (żadna z płci nie stanowi mniej niż 40% składu) - 1 pkt.
  Wejscia: 12734