strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
niedziela, 12 sierpnia 2012 17:13

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 21 sierpnia 2012 r. (wtorek) o godz. 1200 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Porządek obrad XVII Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XVI Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna na zadanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły oraz upoważnienia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania na to zadanie.
  2. w sprawie: udzielenia Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. remont drogi powiatowej w miejscowości Kramarzówka
  3. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Pruchniku”
  4. w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.
  5. w sprawie: zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
  1. Powierzenie stanowisk dyrektorom szkół i przedszkola na kolejne 5 lat szkolnych.
  2. Wręczenie aktów mianowania nauczycielom mianowanym oraz złożenie ślubowania.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

  Wejscia: 1910