strona domowa
strona domowa
XVII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku
piątek, 24 sierpnia 2012 17:59

 

W dniu 21 sierpnia 2012 r. o godz. 1200 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku, w której udział wzięli Radni Rady Miejskiej oraz zaproszenie goście, m.in. Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego Pan Józef Szkoła, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Pan Henryk Szczepanik, Radny Rady Powiatu Jarosławskiego Pan Marian Romanik, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Pan Janusz Obłoza, Burmistrz Pruchnika Pan Wacław Szkoła, Zastępca Burmistrza Pruchnika Pan Stanisław Kłopot, Sekretarz Gminy Pruchnik Pan Robert Grządziel,  Skarbnik Gminy Pruchnik Pani Renata Mikłasz, Kierownik Posterunku Policji w Pruchniku Pan Wojciech Mikłasz, Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych gminy, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego w Pruchniku, Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedlowych oraz inni zaproszeni goście.

 

Na początku sesji Burmistrz Pruchnika, Pan mgr inż. Wacław Szkoła przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. Jedną z ważniejszych informacji przekazanych Radnym i zaproszonym gościom był fakt podpisania umowy o przyznaniu Gminie Pruchnik pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni”. Kwota dofinansowania wynosi 2 188 519 zł.

Stanowi to 75 % kosztów kwalifikowanych całego zadania. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się zaopatrzenie w wodę dla miasta Pruchnik, miejscowości Kramarzówka i Jodłówka.

Po sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli akty powierzenia stanowisk dyrektorom szkół i przedszkola wybranym w konkursach na kolejne 5 lat szkolnych oraz wręczyli akty mianowania nauczycielom mianowanym, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

Na XVII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku radni podjęli łącznie 6 uchwał.

Pierwszą uchwałą radni wyrazili zgodę na złożenie wniosku w sprawie przyznanie pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna na zadanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka-Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły oraz upoważnili Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania na to zadanie. Obiekty te to świetlice wiejskie w miejscowościach: Jodłówka Parcelacja, Rozbórz Okrągły i Rzeplin oraz budynek administracyjno warsztatowy w Pruchniku.  Realizacja tego przedsięwzięcia będzie miała na celu stworzenie dobrych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej w okresie całego roku. Wartość robót do wykonania w ramach planowanej termomodernizacji wynosi 1 160 725 zł. Wielkość wnioskowanego dofinansowania to 85 % kosztów czyli 986 000 zł.

Następnie radni podejmowali uchwały w sprawie:

  • udzielenia Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. remont drogi powiatowej w miejscowości Kramarzówka,
  • zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Pruchniku” – Radni wyrazili zgodę na dokończenie budowy rozpoczętego w 2010 r. Ośrodka Zdrowia. W uchwale przewidziano zakończenie robót w 2013 roku. Wartość robót do wykonania zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi 700 000 zł.
  • zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.
  • zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku – w celu stworzenia lepszych warunków funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruchniku i Przedszkola Samorządowego przeniesiono przedszkole do wygospodarowanych wolnych pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym w Pruchniku po uprzednim remoncie i adaptacji do potrzeb funkcjonowania przedszkola.
  • zmiany uchwały Nr 128/XX/2008 Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 czerwca 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”PRUCHNIK I/08”.

Wszystkie w/w uchwały Rada podjęła jednomyślnie.

W trakcie dyskusji i wolnych wniosków głos zabierali zaproszeni goście. Pan Józef Szkoła – Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego, przedstawił stan remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Pruchnik, oraz zamierzenia inwestycyjne Powiatu na terenie Gminy Pruchnik, następnie wysłuchał potrzeb zgłaszanych przez radnych i sołtysów.

W trakcie Sesji radny Piotr Szczepanik przedstawił swoją propozycję podziału gminy na okręgi wyborcze, co było związane z liczbą wybieranych radnych z poszczególnych miejscowościach.

Po przedstawieniu wszelkich spraw i wyczerpaniu programy sesji, Pan Władysław Flak Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku  o godz. 1420 zamknął obrady XVII Sesji.

  Wejscia: 2650