strona domowa
strona domowa

Opłaty

 

Zapisy nowej ustawy określają, że system ma być samofinansujący tzn. wniesione przez mieszkańców opłaty mają pokryć koszty funkcjonowania systemu

Zasady naliczania opłat:

Gmina miała możliwość wyboru jednego z czterech sposobów wyliczania opłaty za odpady

 1. od liczby mieszkańców zamieszkującego daną nieruchomość.
 2. od zużycia wody,
 3. od m2 nieruchomości,
 4. od gospodarstwa domowego (nie mylić z gospodarstwem rolnym lub budynkiem, który może zamieszkiwać kilka gospodarstw domowych).

Po przeanalizowaniu kosztów i okoliczności związanych z wejściem nowego systemu oraz możliwości wyboru sposobu naliczania opłaty Rada Miejska w Pruchniku zadecydowała, że najbardziej miarodajną i „sprawiedliwą” będzie opłata od jednego mieszkańca.

W związku z powyższym przyjęto stawki w wysokości:

 1. za odpady posegregowane (zbiórka selektywna) – 6 zł miesięcznie od każdej osoby w przedziale od jednej do pięciu osób zamieszkujących daną nieruchomość;
 2. za odpady zmieszane (zbiórka nieselektywna) – 10 zł miesięcznie od każdej osoby w przedziale od jednej do pięciu osób zamieszkujących daną nieruchomość.
 3. 1,00 zł miesięcznie od szóstej i kolejnych osób zamieszkujących daną nieruchomość.

na podstawie uchwały nr 183/XXIV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku -> Zobacz

Należy zaznaczyć, że stawki te są znacznie niższe od wynikających z kalkulacji kosztów nowego systemu i nie pokrywają wszystkich wydatków jakie musi ponieść Gmina !!!

Różnice w wysokości opłaty pomiędzy obecnym a nowym systemem wynikają z kilku powodów:

 1. Odbieranych odpadów będzie znacznie więcej niż obecnie, ponieważ odbierane będą wszystkie odpady zbierane selektywnie oraz odpady zmieszane.  Obecnie znaczna część odpadów nielegalnie trafia poza system tzn. do lasów, przydrożnych rowów, rzek, jest spalana itp. - nowy system ma to wyeliminować.
 2. Odebrane odpady muszą być zagospodarowane i nie mogą w całości trafiać na składowiska.
 3. Odpady z terenu całej Gminy odbierane będą częściej:
  • odpady niesegregowane lub powstające po wysegregowaniu odpadów podlegających recyklingowi odbierane będą 1 raz w miesiącu,
  • odpady zbierane selektywnie takie jak: makulatura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji oraz popioły – odbierane będą 1 raz w miesiącu.
  • przeterminowane leki, chemikalia, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkie gabaryty, odpady budowlane odbierane będą do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częstotliwością 1 raz na kwartał.

Wyższe koszty obsługi spowodowane są koniecznością zagospodarowania odpadów, które w chwili obecnej w całości mogły trafiać na składowisko odpadów, a wg przepisów nowej ustawy muszą być zagospodarowane (posegregowane i poddane recyklingowi), co na firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów wymusza dodatkowe inwestycje i koszty, które – niestety – obciążą Gminy, a docelowo dostawców śmieci.

  Wejscia: 2475