strona domowa
strona domowa
Gospodarka Odpadami

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW | OBOWIĄZKI GMINY | OPŁATY | DEKLARACJA | ODBIÓR ODPADÓW

 

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku, Burmistrz Pruchnika informuje, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na, których zamieszkują mieszkańcy:

 • 32 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość przy zagospodarowaniu odpadów w sposób selektywny,
 • 66 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny,
 • 6 zł – ulga miesięczna w opłacie od każdej osoby w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie (kompostowniki),

Uchwała nr XXXVII/259/2022 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.


Wpłat należy dokonywać w następujących terminach:

 • Rata 1 – płatna do 30-01 danego roku
 • Rata 2 -  płatna do 10-04 danego roku
 • Rata 3 -  płatna do 10-07 danego roku
 • Rata 4 -  płatna do 10-10 danego roku

Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2019 r.


Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku lub za pośrednictwem banku, poczty na rachunek:

Nr 08 9096 0004 2003 0018 0975 0028

Wykonawcą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku – do pobraniaPodstawą naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są złożone dotychczas deklaracje.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne pod nr tel. 16/623-61-26.

 

 


27.01.2020 r.

Znowelizowana w 2019 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada obowiązek na wszystkie gminy wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi począwszy od stycznia 2020 r. W Gminie Pruchnik przedstawia się to następująco:

https://pixabay.com/pl/illustrations/kosz-wyb%C3%B3r-ekologia-%C5%9Bwiata-problem-3865352/

 

1. obowiązek złożenia nowej deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych (do 30 stycznia lub do 10 dnia następującego po miesiącu w który nastąpiła zmiana w ilości osób zamieszkałych)

2. Nowe stawki opłat:

 • 22 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość  przy zagospodarowaniu odpadów w sposób selektywny,
 • 66 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość gdy właściciel nie-ruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny,
 • 2 zł – ulga miesięczna w opłacie od każdej osoby w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie (kompostowniki),

3. Zmiana terminu płatności I raty – do 30 stycznia

4. Wprowadzono obligatoryjny obowiązek  selektywnego zbierania  odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zmuszony będzie do ponoszenia opłaty podwyższonej w wysokości 66 zł  miesięcznie od osoby.

5. Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca.

6. Dlaczego podwyższono opłaty?
Zmiana stawek spowodowana jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety wzrost cen za odpady odnosi się do całego kraju. Poniżej można znaleźć zestawienie wszystkich gmin powiatu jarosławskiego i kilkunastu spoza. Wykaz powstał w oparciu o dane pozyskane z ogólnodostępnych serwisów internetowych, w tym stron BIP Gmin, Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego, GUS itp. Wykaz zawiera między innymi NOWE stawki opłat uchwalone przez poszczególne samorządy, nazwy firm (wraz z kwotami) wybranych w przetargach do świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2020 r.

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o „utrzymaniu czystości i porządku w gminach" nakłada na gminę obowiązek pokrycia kosztów funkcjonowania systemu z wpłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Środki pochodzące z opłaty nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina nie może dopłacać do odbioru odpadów!

Tylko sam koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wynosi 1 723 788,00 zł brutto (1 596 100 zł netto). Świadczeniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020 zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław. Firma zo-stała wybrana w przetargu unijnym, jako jedyna złożyła ofertę. Kwota oferty (1 723 788,00 zł brut-to) przewyższyła ponad 70% koszt odbioru i wywozu odpadów jaki był świadczony w 2019 r. (1 008 999,89 zł brutto).

Link do wyników przetargu:

https://pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6371&idmp=387&r=r

Link do informacji o zawartej umowie z w/w przedsiębiorstwem:
https://pruchnik.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6389&idmp=388&r=r


Wysokość opłaty skalkulowana na poziomie 22 zł od mieszkańca (minus zwolnienie – 2 zł) od osób kompostujących odpady sporządzona została o faktyczną ilość osób zamieszkujących na terenie gminy, a nie osób zameldowanych. Uczniowie, studenci mieszkający w internatach czy akademikach, pracujący na stałe w delegacjach, przebywający za granicą nie są uwzględniane do opłat za gospodarowanie odpadami. Na koniec 2018 r. systemem objętych było 7832 mieszkańców.


Czynniki wpływające na wzrost  cen za wywóz odpadów:

 • wzrost cen przyjmowanych odpadów na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych
 • wzrost stawki opłaty środowiskowej (tzw. opłata marszałkowska), która w roku 2013 wynosiła 25 zł/tonę odpadów, a w roku 2020  wynosi 270 zł/tonę,
 • wzrost cen energii, paliwa,
 • wzrost płacy minimalnej,
 • dodatkowe wymogi nałożone ustawowo na instalacje przetwarzania odpadów (np. zabezpieczenia przeciwpożarowe, całodobowy monitoring, kaucje finansowe za magazynowanie odpadów,
 • znaczący spadek cen skupu surowców wtórnych,
 • brak możliwości zbytu odpadów selekcjonowanych, szczególnie z tworzyw sztucznych,
 • znaczny wzrost ilości oddawanych odpadów!

Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają zmianie.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, na rachunek bankowy nr 08 9096 0004 2003 0018 0975 0028 lub w Kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

 1. za I kwartał – do 30 stycznia danego roku
 2. za II kwartał – do 10 kwietnia danego roku
 3. za III kwartał – do 10 lipca danego roku
 4. za IV kwartał – do 10 października danego roku

W Gminie Pruchnik częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości przedstawia się następująco:

Rodzaj odpadów

Nieruchomości

zamieszkałe w zabudowie

jednorodzinnej i zagrodowej

1

2

odpady zmieszane, odpady ulegające biodegradacji

teren miejski

-raz w miesiącu -styczeń –marzec, listopad, grudzień

-2 razy w miesiącu – kwiecień- sierpień

-raz na dwa tygodnie w miesiącu - wrzesień -październik

teren wiejski

-raz w miesiącu od stycznia do sierpnia, listopad, grudzień,

-raz na dwa tygodnie – wrzesień-październik

szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach

jeden raz w miesiącu

opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, papier, metal, opakowania wielomateriałowe

jeden raz w miesiącu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe

Cztery razy w roku, w terminach uzgodnionych z podmiotem odbierającym odpady

Powyższe  wynika z tego, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dała samorządom 12 miesięcy karencji na wprowadzenie nowych przepisów. Do 31-08-2020 roku odbiór i zagospodarowanie odpadami gminy mogą prowadzić na starych zasadach, częstotliwości odbioru. Patrząc na ciągły wzrost cen w obszarach, które mają bezpośrednie przełożenie na koszty jakie przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i gminy zmuszone są ponosić, Gmina Pruchnik, minimalizując koszty dla Mieszkańców realizuje odbiór i zagospodarowanie odpadami
z częstotliwością odbioru do 31.08.2020 na „starych” zasadach a od 01.09.2020 r na nowych. 


 

wtorek, 31 grudnia 2019

Znowelizowana w lipcu 2019 r. przez Sejm RP ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie  6 września br. nakłada na wszystkie gminy obowiązek wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi począwszy od stycznia 2020 r.

https://pixabay.com/pl/illustrations/kosz-wyb%C3%B3r-ekologia-%C5%9Bwiata-problem-3865352/

 

Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 01.01.2020 r., nakładają na mieszkańców Gminy Pruchnik obowiązek złożenia nowych deklaracji.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pruchnik


Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z uchwałą Nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Pruchnik obowiązują opłaty w wysokości:

 • 22 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość przy zagospodarowaniu odpadów w sposób selektywny,
 • 66 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Wprowadza się ulgę w opłacie za gospodarowanie opadami komunalnymi w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie (kompostowniki), czyli  w wysokości:

 • 2 zł  - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, przy  zagospodarowaniu odpadów w sposób selektywny, w przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli w zakresie ich faktycznego posiadania. Jeżeli okaże się, że mimo zdeklarowania kompostowania odpadów i korzystania ze zmniejszonej opłaty, odpady nie są kompostowane, brak jest kompostownika lub uniemożliwia się osobie upoważnionej dokonania oględzin nastąpi utrata upustu w opłacie na kolejne 6 miesięcy.

Właściciele nieruchomości korzystający z ulgi nie mogą oddawać bioodpadów!

Znowelizowana ustawa wprowadza obligatoryjny obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy, którzy dotychczas nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinni zapoznać się z zasadami segregowania odpadów komunalnych i złożyć nową deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zmuszony będzie do ponoszenia opłaty podwyższonej, w wysokości 66 zł miesięcznie od osoby.

Dlaczego podwyższono opłaty?

Zmiana stawek spowodowana jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z niepokojem obserwuje się tendencję wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie całego kraju.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o „utrzymaniu czystości i porządku w gminach" nakłada na gminę obowiązek pokrycia kosztów funkcjonowania systemu z wpłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Środki pochodzące z opłaty są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym i nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na tak gwałtowny wzrost cen za wywóz odpadów wpływ miały:

 • wzrost cen przyjmowanych odpadów na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (miejsce gdzie trafiają odpady)
 • wzrost stawki opłaty środowiskowej (tzw. opłata marszałkowska), która w roku 2013 wynosiła 25 zł/tonę odpadów, a w roku 2020 będzie wynosić 270 zł/tonę
 • wzrost cen prądu
 • wzrost cen paliwa
 • wzrost płacy minimalnej
 • dodatkowe wymogi nałożone ustawowo na instalacje przetwarzania odpadów (np. zabezpieczenia przeciwpożarowe, całodobowy monitoring, kaucje finansowe za magazynowanie odpadów)
 • znaczący spadek cen skupu surowców wtórnych
 • brak możliwości zbytu odpadów selekcjonowanych, szczególnie z tworzyw sztucznych.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kilka zmian dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • zmienia się też termin składania nowych deklaracji
  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za go-spodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastą-piła zmiana (poprzednio 14 dni od daty zmiany).

 

 • brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny
  Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca.


Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają zmianie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

 1. za I kwartał – do 30 stycznia danego roku
 2. za II kwartał – do 10 kwietnia danego roku
 3. za III kwartał – do 10 lipca danego roku
 4. za IV kwartał – do 10 października danego roku

Zmiana wysokości opłaty od 1 stycznia 2020 r. powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji – opłata w podanej wysokości obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych, mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) lub wprowadzenie zwolnienia.


Załączniki:

 1. Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2019 r - stawki
 2. Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2019 r. - wzór deklaracji.
 3. Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 9 grudnia 2019 r. - terminy opłat
 4. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.
 5. Jak segregować odpady komunalne – podstawowe zasady

 

Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowaną prezentacją:

 

 


 

2013 r.

Już od 1 lipca 2013 r. obowiązywać będą nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami. W dniu 1 lipca 2012 r. Sejm RP przegłosował ustawę zmieniającą zasady gospodarowania odpadami.

Na mocy tej ustawy obowiązek odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r. przejmują gminy. W efekcie tego gmina wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę, który świadczył będzie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

Nowy system obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w tym gospodarstw rolnych) na terenie Gminy i nakłada nowe obowiązki – zarówno na mieszkańców jak i na Gminę.

  Wejscia: 23289