strona domowa
strona domowa
Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik – Etap III

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

979 998,85 PLN;

Źródło
finansowania

środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania *

06.11.2012-04.05.2014

Wykonawca**

GEOKART INTERNATIONAL Spółka z o.o., Ul. Wita Stwosza 44; 35-113 Rzeszów (przetarg IZ 271/24/2012)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego zakończenia

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

 

Zakres zamówienia obejmuje min.:

 1. Opracowanie minimum dwóch wariantów koncepcji projektu kanalizacji, z uwzględnieniem istniejących warunków geotechnicznych w terenie oraz badania geotechniczne (jeżeli zajdzie konieczność wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej) ze względu na występujące osuwiska na terenie przewidzianym do skanalizowania.
 2. Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w podziale na 7 odrębnych opracowań w celu umożliwienia realizacji projektu etapowo, obejmujący następujące tomy:
  • Pruchnik ulice Lipowa, Zamkowa, Grunwaldzka, Jarosławska (część nie skanalizowana),
  • Hawłowice,
  • Rozbórz Długi,
  • Rozbórz Okrągły,
  • Rzeplin,
  • Jodłówka,
  • Świebodna oraz.
  • Projektem monitoringu na całość systemu kanalizacji.
 3. Zakres rzeczowy opracowań do wykonania dla każdego tomu obejmuje:
  1. Mapy wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych w niezbędnym zakresie
  2. Aktualne wyrysy z mapy ewidencji gruntów oraz wypisy z rejestru gruntów do decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę.
  3. Umowy cywilno-prawne zawierające zgodę na wejście w teren spisane z właścicielami działek do w/w decyzji pozwolenia na budowę.
  4. Raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim o ile jest on niezbędny.
  5. Kompletne materiały do decyzji środowiskowej i decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  6. Uzyskanie warunków technicznych zasilania energetycznego, przejścia pod drogami, rowami i innymi przeszkodami terenowymi i inne niezbędne do kompletu dokumentacji.
  7. Kompletny projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów, umożliwiający kompleksową realizację inwestycji, zawierający m.in.: komplet niezbędnych opinii i uzgodnień oraz decyzji, umożliwiający uzyskanie pozwolenie na budowę zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, projekt monitoringu dla oczyszczalni ścieków i pompowni sieciowych.
  8. Operat wodno - prawny w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego.
  9. Projekty organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (jeśli wymagane).
  10. Szczegółowy przedmiar robót z podziałem na branże i obiekty wg obowiązujących przepisów.
  11. ZZK i kosztorys inwestorski dla wszystkich robót z podziałem jak przedmiary robót.
  12. Dokumentacja geologiczno-inżynierska po trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej dla celów projektowych i wykonawstwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego
  13. Inne prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
  14. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
  15. Opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  16. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
  17. Kompletną wersję elektroniczną edytowalną w/w dokumentów.
  18. Projekt budowlany sieci monitoringu dla istniejącej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej nowoprojektowanej (pompowni sieciowych) oraz obejmujący istniejąca pompownię P1 (Pruchnik-Kramarzówka)

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

28.05.2012 - 01.08.2012 przekazanie ogłoszenia do publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik, przesłanie ogłoszenia na portal Urzędu Zamówień Publicznych i ogłoszenie na stronie BIP Gminy Pruchnik, postępowanie przetargowe nr IZ 271/14/2012 zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką Gmina Pruchnik mogła przeznaczyć na sfinansowanie wykonania projektów.

13.08.2012 - 26.10.2012 przekazanie kolejnego ogłoszenia do publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przesłanie ogłoszenia na portal Urzędu Zamówień Publicznych i ogłoszenie na stronie BIP Gminy Pruchnik, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

06.11.2012 podpisanie umowy z Wykonawcą firmą GEOKART INTERNATIONAL Spółka z o.o., Ul. Wita Stwosza 44 35-113 Rzeszów

  Wejscia: 7070