strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym obejmującą działki nr 37 i 272, w km 0+000-0+330 oraz 0+510-0+720

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

212 826,52

Źródło i kwota
dofinansowania

- ze środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych do 80% kosztów kwalifikowalnych - 132 375,00

- ze środków własnych Gminy Pruchnik - 80 451,52 zł

Termin
realizacji
zadania*

10.07.2012 - 28.09.2012

Wykonawca

Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Sielecka 2 (przetarg nr IZ 271/19/2012)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego zakończenia

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012

 

Zakres robót obejmował:

Roboty objęte protokołem strat z dnia 04-08-2011, w tym:

 • roboty przygotowawcze i podbudowa,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 1904,23 m2,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - 36 m3,
 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu - 792,05 m2,
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno -bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 1904,22 m2
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 1904,22 m2,
 • oznakowanie - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - 1 szt
 • wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm- 43,20 m3,

Roboty nie objęte protokołem strat - finansowane ze środków własnych, w tym:

 • mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 122,85 m2,
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 122,85 m2,
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 122,85 m2,
 • ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 236,5 m,
 • wykonanie i montaż krat na przejazdach - 2 szt

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

26.04.2012 pismo Burmistrza Pruchnika do MSW za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o przesunięcie zaoszczędzonych środków z otrzymanej promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na drogę do Wilka na drogę gminną w Rozborzu Okrągłym obejmującej działki nr 37 i 272 zniszczonej przez powódź w 2011 roku, objętej protokołem strat z dnia 4 sierpnia 2011 r. zweryfikowanym przez komisję Wojewody Podkarpackiego w dniu 22-08-2011,

18.05.2012 zgoda z MSW na wykorzystanie pozostałej kwoty z dotacji na dofinansowanie zadania Remont drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym obejmującą działki nr 37 i 272, w km 0+000-0+330 oraz 0+510-0+720 (po scaleniu dz. nr 354, 353)

15.06.2012 - 04.07.2012 ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników przetargu o wyborze najkorzystniejszej oferty,

10.07.2012 podpisanie umowy z Wykonawcą zadania firmą Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl ul. Sielecka 2,

11.10.2012 odbiór końcowy robót.

Zadanie zostało rozliczone pod względem merytoryczno - finansowym w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

  Wejscia: 3021