strona domowa
strona domowa
Ogłaszenie o rozstrzygniętym konkursie na realizacjię zadania publicznego w 2011 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
czwartek, 24 marca 2011 20:32

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

ogłaszam rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w 2011 r. w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja wystaw, przeglądów i konkursów o tematyce kulturowej i wiedzy o swojej miejscowości  -  12 000 zł
  2. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej - ochrona i promocja zdrowia: prowadzenie działań z zakresu zagospodarowania wolnego czasu oraz działalności  profilaktyczno-wychowawczej tj. organizacja biwaków, obozów, rajdów, zlotów wycieczek turystyczno-edukacyjnych, rozwijanie i promowanie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców gminy - 10 000 zł
  3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: wydawanie publikacji, wydawnictw, niekomercyjnych stron internetowych promujących gminę, jej walory, tradycje i wydarzenia - 10 000 zł

Podmioty, których oferty zostały wybrane spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Warunkiem wsparcia realizacji zadania będzie podpisanie przez w/w Podmioty umów z Gminą, które będą szczegółowo regulować warunki wykonania zadania, termin realizacji, tryb kontroli oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.

 

z up. BURMISTRZA
mgr Stanisław Kłopot
Zastępca Burmistrza

  Wejscia: 1046