strona domowa
strona domowa
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
wtorek, 07 maja 2013 18:31

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 152/XX/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

 

Burmistrz Pruchnika ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu
ochrony i promocji zdrowia


I. PODMIOT UPRAWNIONY

 1. Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

II. ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

 1. Ochrona i promocja zdrowia
  a) Organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (pikniki, rajdy, biwaki, spotkania turystyczno-edukacyjne) na kwotę 17.000,00 zł

III. ZASADY I WARUNKI  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

Złożenie oferty realizacji zadania zawierającej:

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 2. Oferta powinna zawierać:
  a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego;
  b) termin i miejsce realizacji zadania;
  c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;
  e) wysokość środków finansowych własnych albo pozyskanych na realizację zadania z innych źródeł;
  f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  g) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 3. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
  a) kserokopie aktualnego dokumentu określającego osobowość prawną np. wypis z KRS-u;
  b) statut;
  c) zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia rachunku (z nazwą i numerem konta);

  Wyżej wymienione dokumenty (a także kserokopie) winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem (czytelnym) osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Wszystkie kserokopie winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Dotyczy to oferty oraz dokumentów będących jej załącznikami. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnie ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25) w zależności od rodzaju zadania publicznego oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 7. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.
 8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 8.
 10. Warunkiem zawarcia umowy jest:
  a) złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). Czas realizacji zadania powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczania zadania, jednak nie dłuższy niż wskazany w ogłoszeniu,
  b) złożenie zaktualizowanego kosztorysu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada zachowania procentowej wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego.
 11. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy, o której mowa w pkt. 8.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25).
 13. Dotowane z budżetu Gminy Pruchnik zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Gminy Pruchnik.

IV. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14  dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie nie dłużej jednak niż do 15 grudnia 2013 r.

Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja do spraw rozpatrzenia ofert powołana Zarządzeniem Burmistrza Pruchnika, która:

 1. otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,
 2. ustala, czy oferty spełniają warunki określone w pkt III ogłoszenia,
 3. odrzuca oferty, które nie zawierają danych określonych w pkt III ogłoszenia,
 4. ocenia możliwość i proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 5. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
 6. uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,
 7. uwzględnia analizę i ocenę zlecanych zadań zrealizowanych przez wnioskodawców w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wykonania oraz sposób realizowania na ten cel środków.
 8. uwzględnia planowany przez organizację lub podmiot udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
 9. komisja opiniuje rozpatrzone oferty i przedstawia swoją opinię burmistrzowi, który dokonuje ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert

Burmistrz Pruchnika zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Wyniki otwartego konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

V.  TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 28 maja 2013 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku przy ul. Rynek 1.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją określonego zadania.
 3. Oferty, które zostaną złożone po dniu  28 maja 2013 r. nie będą rozpatrywane.
  Dotyczy to również ofert przesłanych drogą pocztową, doręczonych po ww. terminie.

 

  Wejscia: 1487