strona domowa
strona domowa
Absolutorium dla Burmistrza Pruchnika za 2012 r.
środa, 19 czerwca 2013 20:32

 

W dniu 18 czerwca 2013 r. odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku, której zasadniczym punktem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2012 r.

Podjęcie uchwał poprzedzone było odczytaniem opinii RIO w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Pruchnika sprawozdaniu z wykonania budżetu, zapoznaniem się z wnioskiem i opiniami Komisji Rewizyjnej oraz opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, oraz  analizą i oceną budżetu przez Komisje Rady, które pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy za 2012 r.

Następnie Rada Miejska podejmując przedmiotowe uchwały jednogłośnie zatwierdziła  sprawozdanie finansowe gminy za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i udzieliła Panu Wacławowi Szkole – Burmistrzowi Pruchnika absolutorium za 2012 rok.

Ponadto Rada Miejska podjęła na sesji uchwały w sprawach:

 • w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Pruchniku ulica Parkowa;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik, pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 • w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok;
 • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik;
 • w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2007-2013 w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Hawłowicach i Kramarzówce” oraz upoważnienia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania na to zadanie;
 • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pruchnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 • w sprawie zmiany uchwały NR 158/XXI2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r.
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 • w sprawie zmiany uchwały NR 159/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik
 • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 • w sprawie przyznania medalu pamiątkowego.

 

  Wejscia: 1650