strona domowa
strona domowa
Scalanie gruntów - Gmina Pruchnik - Podsumowanie
środa, 25 września 2013 07:04

 

Celem scalenia jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Scaleniu podlegają nieruchomości rolne, grunty leśne, grunty pod wodami, drogami oraz nieużytki.

Postępowanie scaleniowe prowadzi starosta na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Procedurą obejmuje się grunty położone w jednej lub w kilku wsiach bądź ich częściach, grunty te tworzą obszar scalenia. Jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3-12 osób (jako społecznego organu doradczego). Rada uczestników scalenia jest wybierana na zebraniu uczestników scalania, zwołanym przez starostę.

Scalenie gruntów na terenie Gminy Pruchnik

Na terenie Gminy Pruchnik scalenie gruntów przeprowadzono po raz pierwszy w miejscowości  Rozbórz Długi (2001 r.) na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekroczył połowę projektowanego obszaru scalenia. W kolejnych latach scalenie gruntów objęło Świebodną (2005 r.),  Hawłowice (2007 r.)  i  Rozbórz  Okrągły ( 2011 r.).

 

 

Obecnie Urząd Miejski w Pruchniku podjął działania zmierzające do przeprowadzenia scaleń gruntów w miejscowości: Pruchnik (część wiejska),  Jodłówka, Kramarzówka i Rzeplin.

Przygotowane wnioski scaleniowe dla wszystkich potencjalnych uczestników scalenia, sołtysi przekazują mieszkańcom posiadającym grunty na terenach objętych scaleniem. Po podpisaniu i ogłoszeniu naboru wniosków zostaną one przekazane do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Poniższa tabela przedstawia procentową ilość podpisanych przez właścicieli gruntów na terenie projektowanego obszaru scalenia, wniosków na dzień 21.08.2013 r.  w poszczególnych sołectwach Gminy Pruchnik.

Aby scalenie mogło zostać przeprowadzone potrzebna jest zgodna większości właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę procent chętnych  (im więcej chętnych, tym większa szansa na zrealizowanie wniosku)

Ilość podpisanych wniosków w obszarze projektowanego scalenia

 1. Pruchnik - 32 %
 2. Kramarzówka - 23 %
 3. Jodłówka - 59 %
 4. Rzeplin - 25 %

Korzyści wynikające ze scalania gruntów:

Na podstawie przeprowadzonych na terenie Gminy Pruchnik scaleń gruntów można stwierdzić, że jest ono  procesem  niosącym wiele korzyści. Do najważniejszych wymienić można :

 • zmniejszenie liczby działek w poszczególnych gospodarstwach rolnych,
 • zmniejszenie liczby działek o kształtach niedogodnych do uprawy mechanicznej,
 • wydzielenie gruntów ekwiwalentnych dla rolników w niewielkiej odległości od siedziby gospodarstwa rolnego,
 • wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych dostosowanej do aktualnie stosowanych maszyn rolniczych,
 • zapewnienie każdej poscaleniowej działce dostępu do drogi o charakterze publicznym,
 • dostosowanie granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu,
 • wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego – bez procedur wywłaszczeniowych,
 • tworzenie warunków przestrzennych dla procesów zwiększenia lesistości i dopłat do zalesień,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego  w tym zniesienie współwłasności,
 • w czasie scalenia istnieje możliwość powiększenia gospodarstwa lub jego zmniejszenia bez konieczności zawierania kosztownych umów notarialnych.

Bardzo ważną korzyścią wynikającą ze scaleń są bardzo duże kwoty przeznaczane na prace geodezyjne i poscaleniowe za środków UE i państwa.

Kosztami robót poscaleniowych są koszty dokumentacji, nadzoru budowlanego, budowy urządzeń melioracyjnych, rekultywacji gruntów, scalenia gruntów, budowy dróg dojazdowych itp.

Nie ma innej inwestycji, która bez finansowego  udziału Samorządu  Gminnego przyciągnęłaby tak duże środki finansowe  na poszczególne wsie. Poniżej przedstawiono wykaz kwot wydatkowanych  na poszczególne wsie objęte  scaleniem.

Dane liczbowe dotyczące przeprowadzonego scalenia gruntów w poszczególnych miejscowościach.

Reasumując na dzień dzisiejszy na terenie czterech wsi objętych scaleniem gruntów wydano 12 709 941, 28 zł. Jesteśmy przekonani, że ta kwota (prawie 13 mln zł) i głosy mieszkańców wsi objętych scalaniem w większości przypadków zadowolonych z efektów końcowych prac, są najlepszą zachętą dla mieszkańców wsi nie objętych scaleniem do podpisania wniosków o scalenie gruntów na ich terenie.

Zachęcamy sceptyków do wyjazdu do sąsiednich wsi, w których wykonano  scalenie, celem przekonania się, że nie ma problemów z dojazdem do pól, część dróg jest utwardzonych (z wybranymi rowami), - o odpowiedniej szerokości dla potrzeb współczesnego rolnictwa. Zniknął problem dotyczący granic działek i dojazdów do nich, a także dróg  z nieuregulowanym stanem prawnym – co jest bardzo ważne przy uzyskaniu pozwolenia na budowę i sprzedaży działek.

 

  Wejscia: 6448