strona domowa
strona domowa
Remont drogi na działkach nr 2110, 1975/1 (boczna ul. Wałowej)

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

29 086,06 zł

Źródło
finansowania

środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania *

15.07.2013 – 30.08.2013

Wykonawca**

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO BUDINSTEL, UL. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk (przetarg nr IZ 271/16/2013)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do planowanego jego zakończenia merytoryczno-finansowego

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2013

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

14.06.2013 – 09.07.2013 roku - przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

15.07.2013 roku - podpisanie umowy z Wykonawcą, zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie min.:

PODBUDOWA

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim – 0,06 km

 • Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV – 10cm głębok. Koryta (docelowo 35cm) – 126 m2

 • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 93 m2

 • Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 126 m2

 • Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. do 10 cm (dotyczy płyt drogowych) - m3

 • Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 274 m2

NAWIERZCHNIA

 • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm – 268 m2

 • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - – 268 m2

 • Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej (krawężnik z odzysku) – 3 m

 • Obrzeża betonowe o wym. o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. (obrzeże  z odzysku) – 4,2 m

 • Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej (kostka z odzyska) –3,6 m2

23.07.2013 – 02.08.2013 roku - zmniejszenie zakresu rzeczowego, podpisanie aneksu do umowy podstawowej, odbiór końcowy.

 


  Wejscia: 6578