strona domowa
strona domowa
Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 318

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

93 603,74 zł

Źródło
finansowania

budżet województwa

Termin
realizacji
zadania *

28.08.2013 - 10.11.2013

Wykonawca**

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO BUDINSTEL UL. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk (przetarg nr IZ 271/19/2013)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z  Wykonawcą zadania do jego merytoryczno- finansowego rozliczenia z Urzędem Wojewódzkim

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2013

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

22.05.2013 roku - podpisanie umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zygmunta Cholewińskiego – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego i Sławomira Milicza – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik reprezentowaną przez Wacława Szkoła – Burmistrza Pruchnika na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obrębach poscaleniowych w Świebodnej dz. o nr ewid. 733, 765, 560; Rozborzu Długim dz. o nr ewid. 318; Rozborzu Okrągłym dz. o nr ewid. 555, 569, 662.

30.07.2013 – 22.08.2013 roku - przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.08.2013 roku - podpisanie umowy z Wykonawcą, zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie min.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i odwodnienie, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 544 m2, podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 1550 m2, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm – 900 m2. Zakres robót szczegółowo określony w zakresie objętym przedmiarem robót/kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do siwz (dokumentacja przetargowa)

11.10.2013 roku - odbiór końcowy

 

 

  Wejscia: 6544