strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 22 stycznia 2014 10:02

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2014 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXII Sesji.
4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwał:

1) uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2014 rok, w tym:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
e) opinia Burmistrza Pruchnika na temat projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) głosowanie nad uchwałą budżetową,

2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik,
3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku.
4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik,
5) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Władysław Flak

 

  Wejscia: 1461