strona domowa
strona domowa
Rada LGD ustaliła listę operacji wybranych do finansowania ze środków UE
poniedziałek, 03 lutego 2014 20:18

W dniu 3 lutego 2014 r., w godzinach od 9:00 do 12:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26 odbyły się Posiedzenia Rady LGD „Tradycją w Nowoczesność”. Celem posiedzeń było ustalenie listy operacji wybranych do finansowania w ramach ogłoszonych konkursów na realizację LSR w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Program Posiedzenia Rady:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum,
  2. Wybór sekretarzy posiedzenia,
  3. Podjęcie uchwały Rady w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach danego działania,
  4. Wolne wnioski,
  5. Zamknięcie Posiedzenia Rady LGD.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia wykonawczego Komisji /UE/ Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego Rozporządzenie Komisji /WE/ Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady /WE/ Nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich /EFRROW/ Rada LGD podejmowała decyzje w sprawie wyboru projektów w drodze głosowania, w którym partnerzy gospodarczy i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego dysponowali co najmniej 50% głosów /art.62 ust.1 lit. b Rozporządzenia/WE/ Nr 1698/2005/. Parytet pomiędzy partnerami w trakcie głosowania został zachowany.

Listę wszystkich złożonych wniosków z terenu gminy Pruchnik i pozostałych gmin: Pawłosiów, Chłopice, Kańczuga, Roźwienica można znaleźć tutaj:

  • Małe projekty
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

lub na stronie http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

  Wejscia: 1261