strona domowa
strona domowa
Rewitalizacja parku w Pruchniku

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

58 556,20 zł

Źródło i kwota
dofinansowania

  • UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Odnowa i rozwój wsi* - 38 000,00

  • środki własne Gminy – 20 556,20 zł.

Termin
realizacji
zadania **

08.01.2014 - 31.12.2014

Wykonawca

Firma Handlowo Usługowa Kostar Artur Kosteczko, 37-562 Rokietnica 262*** (przetarg nr IZ 271/11/2014)

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013/Nabory wniosków ogłaszane przez LGD lub ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

** termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia złożenia wniosku do LGD do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2014

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

08.01. - 28.02.2014 Gmina Pruchnik złożyła do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie wniosek o dofinansowanie w/w zadania. Zakres rzeczowy obejmuje min.: roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie alejek, zakup sprzętu parkowego. Ponadto ze środków własnych gminy zostanie wykonana pielęgnacja istniejącego drzewostanu parku. Wniosek po ocenie zgodności z LSR został wybrany przez Radę LGD do dofinansowania, następnie zostanie przekazany do weryfikacji formalnej i merytorycznej do instytucji wdrażającej tj. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

07.04. - 12.04.2014 cięcia pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu parku

12.05. - 03.06.2014 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na rewitalizację parku w Pruchniku, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

10.06.2014 - podpisanie umowy z Wykonawcą z firmą Kostar Artur Kosteczko

10.06. - 17.06.2014 – podpisanie umowy z Wykonawcą z firmą Kostar Artur Kosteczko, przekazanie placu budowy

18.06 - 25.11.2014 przedłożenie dokumentacji przetargowej do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego, podpisanie umowy o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik, podpisanie aneksów do umów z Wykonawcą robót, odbiór końcowy zadania, otrzymanie pozytywnej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożenie wniosku o płatność, przekazanie przez Urząd Marszałkowski zlecenia płatności do ARMiR

 

 

  Wejscia: 8714