strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.

Zarządzenie nr 8/2020
Burmistrza Pruchnika

z dnia 24 lutego 2020 r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

zarządzam co następuje:


§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku, z zakresu:
1)  ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom,
2)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§  3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej;
2)    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku;
3)    na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl;

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia - OGŁOSZENIE

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 63