strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
Nabór wniosków o usunięcie wyrobów zaawierających azbest

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na rok 2019 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" Gmina Pruchnik informuje, że w dniach 22.07.2019 r.- 25.07.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Pruchniku osoby zainteresowane odbiorem wyrobów zawierających azbest będą mogły składać wnioski o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem tych wyrobów.

Wnioski dostępne są w pokoju nr 19.

Jednocześnie informujemy, że w pierwszej kolejności rozpatrywane będą kompletne wnioski złożone w poprzednich latach.

 
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie wykonania prac zwiazanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruchnik w 2014 r.

 

W związku z możliwością uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Cześć II - usuwanie wyrobów zawierających azbest” z którego gmina Pruchnik ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych, ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadaniu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruchnik” Kosztami kwalifikowanymi zadania są prace związane z demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania może stanowić do 85% całości tych kosztów z czego 50% będzie pochodzić z NFOŚiGW, 35% ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu, lecz leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Wnioski należy składać w terminie od 16.09.2013 do 13.12.2013r. w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, ul. Rynek1, 37-560 Pruchnik pok. nr 19 na formularzu wniosku, który można pobrać na stronie internetowej urzędu, w Urzędzie Miejskim w Pruchniku lub u sołtysów. Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości związanej z w/w inwestycją (kopia aktu notarialnego, kopia odpisu z księgi wieczystej), a w przypadku gdy do nieruchomości prawo własności posiada kilka osób pisemną zgodę poszczególnych współwłaścicieli.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i pozostaną bez rozpatrzenia.

Po otrzymaniu dotacji wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie deklarację o niewycofaniu się z realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Niezłożenie deklaracji w Urzędzie Miejskim w Pruchniku będzie jednoznaczne z wycofaniem wniosku.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy Pruchnik o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W przypadku gdy wniosek gminy nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku pok. 19 lub pod numerem telefonu 16/623 61 23

Wniosek  ->  Pobierz

Załącznik Nr 1  ->  Pobierz

Załącznik Nr 2  ->  Pobierz

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2