strona domowa
strona domowa
Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie wykonania prac zwiazanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruchnik w 2014 r.

 

W związku z możliwością uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Cześć II - usuwanie wyrobów zawierających azbest” z którego gmina Pruchnik ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych, ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadaniu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruchnik” Kosztami kwalifikowanymi zadania są prace związane z demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania może stanowić do 85% całości tych kosztów z czego 50% będzie pochodzić z NFOŚiGW, 35% ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu, lecz leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Wnioski należy składać w terminie od 16.09.2013 do 13.12.2013r. w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, ul. Rynek1, 37-560 Pruchnik pok. nr 19 na formularzu wniosku, który można pobrać na stronie internetowej urzędu, w Urzędzie Miejskim w Pruchniku lub u sołtysów. Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości związanej z w/w inwestycją (kopia aktu notarialnego, kopia odpisu z księgi wieczystej), a w przypadku gdy do nieruchomości prawo własności posiada kilka osób pisemną zgodę poszczególnych współwłaścicieli.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i pozostaną bez rozpatrzenia.

Po otrzymaniu dotacji wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie deklarację o niewycofaniu się z realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Niezłożenie deklaracji w Urzędzie Miejskim w Pruchniku będzie jednoznaczne z wycofaniem wniosku.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej tj. poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy Pruchnik o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W przypadku gdy wniosek gminy nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku pok. 19 lub pod numerem telefonu 16/623 61 23

Wniosek  ->  Pobierz

Załącznik Nr 1  ->  Pobierz

Załącznik Nr 2  ->  Pobierz

 

 
Usuwanie i utylizacja azbestu w gminie Pruchnik.

 

W dniu 24.07.2013r. Gmina Pruchnik podpisała umowę na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem i utylizacją azbestu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Kwota dotacji obejmuje środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie oraz Gminy Pruchnik odpowiednio w kwocie 26 029,24 zł, 18 220,47 zł i 7 808,77 zł stanowiące 50%, 35% oraz 15% kosztów kwalifikowanych, a całkowity koszy zadania określono na kwotę 52 058,48 zł.

Firmą odpowiedzialna za usuwanie i utylizację azbestu z terenu Gminy Pruchnik jest firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy, która została wyłoniona w przetargu i swoje zadanie będzie realizować do 20.11.2013r. Do końca 2013 roku z terenu gminy planuje się usunąć 105,52 Mg odpadów azbestowych w tym:

  • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 78,71 Mg,
  • zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest- 26,81 Mg.

Liczymy, iż każdy kolejny rok spotka się  z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców, gdyż realizacja programu usuwania azbestu leży w naszym wspólnym interesie i wpłynie nie tylko na poprawę jakości środowiska naturalnego, ale także przełoży się na poprawę komfortu życia wszystkich mieszkańców gminy.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2